Complaints - misjudgment

För att en godkänd reklamation ska föreligga måste felet ha konstaterats av bägge parter. Genomgång av skälen till reklamation görs av parterna gemensamt. I de fall oenighet uppstår kan oberoende part tas in för ytterligare bedömning.

Om ärendet anses vara en reklamation så skickar ni ett mail till kundservice@dromtrappor.se med en bild eller film till oss på felet samt följande informtion

 • Kundens namn
 • Objekt eller kundmärkning
 • Vårt AO-nummer
 • Beskrivning av felet

Bedömningspunkterna nedan är vad vi arbetar efter när vi fastställer om det handlar om en reklamation eller ej

 • En trappa är både ett bruksföremål och en inredningsdetalj. Såväl funktionella som visuella aspekter ska därför värderas i samband med hanteringen av en reklamation.
 • Trä som material är alltid behäftat med naturliga variationer. Enstaka trälameller eller hela steg kan genom träets naturliga variationer komma att få en avvikande nyans. Detta är normalt och betraktas ej som fel.
 • Trä expanderar och drar ihop sig i takt med att temperatur och luftfuktighet ändras, vilket under vissa omständigheter kan påverka detaljers passform och orsaka ljud. Detta är helt normalt.
 • Trappor tillverkas för varje enskild byggnad. Trots detta är det omöjligt att veta exakt hur förutsättningarna för montaget kommer att se ut. Därför levereras vissa av trappans delar med passmån. Det gör det nödvändigt att bearbeta trappans delar vid montaget på plats, och därför måste också ytbehandlingen kompletteras i samband med detta. Sådan komplettering utgör i normalfallet i sig inte skäl till reklamation.
 • Kvistgulning uppträder normalt efterhand när barrträ täckmålas, betsas/laseras eller ytbehandlas med infärgade klarlacker (lacklasyr). Detta är både normalt och förutsägbart.
 • Skillnad i glans mellan trappans delar beror normalt inte på användande av olika ytbehandling eller olika mängd ytbehandling utan på träets egenskaper som levande material. Enskilda träbitar har olika ytegenskaper vilket också påverkar glansen hos slutprodukten. Även olika betraktelsevinkel och vinkel i förhållande till omgivande ljuskällor kan ge en av skillnader i glans hos olika delar eller olika partier av samma del.
 • Andra skönhetsfel och funktionella fel ska för godkänd reklamation vara möjliga att iaktta vid normalt bruk. Kontroll sker genom att gå upp och ner i trappan längs en naturlig gånglinje och i naturlig betraktelsehöjd.
 • Trappan inspekteras även på sidan genom att man står på golvet intill trappan, antingen på övre eller undre våningen. Avståndet till den del av trappan som inspekteras ska vara minst två meter.
 • Undersida av trappa inspekteras stående i trappan i våningen rakt nedanför om sådan finns. I annat fall inspekteras undersidan på samma sätt som sidan på ett avstånd av minst två meter.
 • En trappa av trä får aldrig placeras ovanför värmekälla såsom varmvattenberedare, värmepump, elektriskt element eller liknande. Sådan placering kan orsaka uttorkning av träet och i värsta fall sprickbildning. Sprickbildning av sådan anledning utgör inte godkänd reklamation.
 • Belysningen ska vid inspektionen vara den belysning som är normal för en lokal av aktuell typ. Endera dagsljus eller normal artificiell belysning.
 • Fel som orsakas av att kund, eller av kund anlitad hantverkare, utfört felaktig skötsel, felaktigt montage, felaktig ytbehandling eller på annat sätt orsakat sådan åverkan på trappan att dess funktion eller utseende påverkas utgör aldrig grund för godkänd reklamation.

Om skälet till reklamationen kan konstateras med uppfyllande av ovanstående principer föreligger godkänd reklamation som ska leda till åtgärd från leverantören. I de fall besiktningen utförs och inget styrker leverantörens ansvar så faller hela besiktningskostnaden på beställaren.